Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. 
 
firmą odpowiedzialną społecznie 

 

Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, buduje swoją kulturę organizacyjną w oparciu o system wartości etycznych. Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu to podstawa naszej działalności. W naszych działaniach podejmujemy inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, pracowników, społeczności lokalne oraz kontrahentów. 

Szczególnym zobowiązaniem do przestrzegania najwyższych standardów postępowania jest Kodeks Postępowania Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. 

Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. ma świadomość, że wszystkie działania – łącznie z pozyskiwaniem materiałów, produkcją, dystrybucją i sprzedażą produktów – muszą być prowadzone z poszanowaniem i uwzględnieniem praw człowieka, jego zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego. 

Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych i dostawców, w tym także ich podwykonawców. 

 

Prawa człowieka 

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę 

Standardy pracy 

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się 
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej 
5. Zniesienie pracy dzieci 
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

Ochrona środowiska naturalnego 

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego 
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej 
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii 

Przeciwdziałanie korupcji 

10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu 

  

 

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

 

Katalog wartości 

Kierujemy się wartościami, które określają nasz stosunek do klientów, kontrahentów i pracowników. Wartości te określają nasze podejście do pracy, otoczenia i kontaktów międzyludzkich. Wartości Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o., które determinują charakter naszej pracy to: rozwój, innowacyjność, odpowiedzialność i wiarygodność. Te wartości cenimy i propagujemy wśród naszych pracowników. 

Jak rozumiemy wartości? 

 • Rozwój - ciągły rozwój sprawia, że mamy silną i trwałą pozycję na rynku. 
 • Innowacyjność - podnoszenie jakości produktywności i wydajności pracy. 
 • Odpowiedzialność - dbamy o partnerów biznesowych, pracowników oraz środowisko naturalne. 
 • Wiarygodność - jesteśmy wiarygodną firmą wywiązującą się ze swoich zobowiązań. 

 

Ludzie Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. 

Chcemy budować Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. jako firmę odpowiedzialną, dlatego dajemy pracownikom przestrzeń do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Chcemy, by pracowali z nami ludzie kompetentni, zaangażowani, mający zdolność przekonywania i inspirowania innych.  

 

Nasza odpowiedzialność 

Najbardziej oczywistym wpływem Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. na społeczeństwo i jego sytuację są takie czynniki, jak transfer nowoczesnych technologii, inwestycje w infrastrukturę, inwestycje w badania i rozwój, promocja zdrowego trybu życia i szerzenie odpowiednich praktyk biznesowych. Firma tworzy i utrzymuje nowe miejsca pracy, dba o rozwój zawodowy swoich pracowników, stwarza warunki do efektywnej pracy i wypoczynku. Oprócz środków do życia Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. oferuje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, daje poczucie rozwoju, kontaktu z ludźmi i komfortu pracy. 

 

***

 

KODEKS ETYKI

 

Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury pracy wewnątrz i na zewnątrz firmy Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. 

Kodeks obejmuje główne zasady postępowania Pracowników firmy Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej i społecznej, zapewniające wypełnienie misji firmy oraz realizację jej strategii rozwoju, jak również zadowolenie Klientów.  

 

Nasze wartości i zasady:

 

WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE  

Postępujemy zgodnie z naszą misją zarówno w relacjach z Klientami, jak również Dostawcami i Pracownikami.  

Przyjmujemy odpowiedzialną postawę w kraju, w którym prowadzimy działalność gospodarczą. Poprzez realizację swojej strategii i działań chcemy przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i społecznego lokalnej społeczności oraz kraju. w szczególności zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce.  

Naszym celem jest budowanie długoterminowych, opartych na sprawiedliwych i uczciwych zasadach relacji z dostawcami i klientami. Cele biznesowe realizujemy z poszanowaniem praw i dobra wszystkich klientów. w partnerskich relacjach z klientami kierujemy się odpowiedzialnością i zaufaniem, aby zapewnić im profesjonalną i rzetelną obsługę, cechującą się powagą i szacunkiem.  

  

JAKOŚĆ 

Kładziemy nacisk na jakość we wszystkim co robimy i co produkujemy. Zasada ta odnosi się do wszystkich obszarów naszej działalności. Wysoka jakość oznacza dla nas stałe doskonalenie naszych produktów i poziomu świadczonych usług poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, usprawnianie systemów zarządzania i kształtowanie etycznego środowiska pracy, w zgodzie z aspiracjami naszych klientów, pracowników i wszystkich partnerów.  

 

PROFESJONALIZM  

Wartość organizacji budujemy w oparciu o profesjonalizm naszych pracowników, z których każdy stawia sobie za cel bycie specjalistą w swojej dziedzinie.  

W realizacji naszych zadań kierujemy się starannością i obiektywizmem, dążąc do stałego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników. Stale podnosimy kompetencje i kwalifikacje naszych pracowników nadążając za postępem technicznym i technologicznym. 

 

SZACUNEK  

Nasza Firma uważa się za integralną i odpowiedzialną część społeczeństwa i społeczności, w której funkcjonuje, dlatego szanujemy prawo i zasady społeczne oraz uznajemy i przestrzegamy Podstawowe Prawa Człowieka, zawarte w Deklaracji Praw Człowieka. Relacje między pracownikami, niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk, stanowią wzór dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, wzajemnego zaufania i szacunku oraz poszanowania godności osobistej.  

Każdy Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania najwyższego poziomu kultury osobistej, prezentowania wysokich walorów etycznych i moralnych, schludności, czystości, mając świadomość ogólnie obowiązujące zasady współżycia społecznego oraz świadomość reprezentowania wizerunku Firmy.  

 

PRACOWNICY  

 • Pracownik powinien mieć zapewniony rozwój, jeżeli ma to podnieść jego kwalifikacje i przynieść korzyści Firmie.  
 • Zatrudniamy pracowników zgodnie z przepisami Prawa Pracy obowiązującego w Polsce. Nie zatrudniamy osób młodocianych. 
 • Nie dopuszczamy do dyskryminacji, mobbingu i molestowania.  
 • Stwarzamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla wszystkich pracowników.  
 • Odpowiednio wynagradzamy Pracowników za wykonywaną pracę.  
 • Dbamy o zdrowie Pracowników. Staramy się zachować równowagę między pracą zawodową a życiem osobistym (przestrzegamy prawa Pracowników do wypoczynku).  
 • Dbamy o prywatność i ochronę danych osobowych (prywatność Pracownika jest objęta tajemnicą).   

 

KOMUNIKACJA  

Komunikacja w firmie oparta jest na szczerości, prostocie i bezpośredniości. Otwarta komunikacja interpersonalna, rozumienie strategii i celów firmy zwiększa zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz poprawia efektywność operacyjną. Komunikacja odbywa się w zgodzie z:  

 • ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej,  
 • z poszanowaniem drugiej osoby,  
 • zagwarantowaniem sobie nawzajem odpowiednich warunków komfortu wypowiedzi.  

 

OCHRONA WIZERUNKU I DOBREGO IMIENIA FIRMY  

Każdy pracownik Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. troszczy się o ochronę wizerunku i dobrego imienia Firmy w zakresie pełnionej przez siebie funkcji. w przypadku przemówień publicznych, rozmów z dziennikarzami lub innego kontaktu z osobami trzecimi lub mediami, każdy Pracownik ma obowiązek stosować się do obowiązujących w Formice zasad dotyczących przekazywania informacji na zewnątrz.  

 

BRAK TOLERANCJI DLA KORUPCJI  

Stanowczo potępiamy praktyki związane z oferowaniem, przekazywaniem lub wręczaniem pośrednio lub bezpośrednio korzyści materialnych lub osobistych osobom pełniącym funkcje publiczne lub osobom podejmującym decyzje gospodarcze w innych podmiotach, które wykraczają poza zwyczajowo przyjęte formy, w celu zapewnienia sobie dodatkowych przychylnych decyzji i/lub zachowań.  

 

ZASADY DOTYCZĄCE ODBYWANIA WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH, WYDATKÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH  

W kontaktach zewnętrznych wszyscy Pracownicy mają obowiązek dbać o reputację firmy Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o., jako organizacji profesjonalnej i godnej zaufania. Dbamy o składniki majątku przedsiębiorstwa, które otrzymaliśmy do dyspozycji. Uczestnicząc w służbowych wyjazdach oraz ponosząc wydatki reprezentacyjne, w tym wydatki związane z udziałem w zewnętrznych spotkaniach, postępujemy w sposób odpowiedzialny, uzasadniony i niebudzący wątpliwości z punktu widzenia zasad ustanowionych w Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. 

 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA  

Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska przyjętymi w naszym kraju i przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. w świadomy sposób ograniczamy wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności. Staramy się również promować także ekologiczny styl życia pośród swoich pracowników, prowadząc akcje zachęcające do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.  

 

BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY  

Jako firma społecznie odpowiedzialna od początku swojej działalności angażujemy się w działalność społeczną. w miarę możliwości wspieramy lokalne środowiska środkami materialnymi, technicznymi i pracą naszej kadry. Wspieramy inicjatywy społeczne i akcje dobroczynne. 

Angażujemy się w działalność charytatywną na rzecz organizacji społecznych i osób indywidualnych. 

Aktywnie promujemy i krzewimy zachowania prospołeczne w naszej działalności biznesowej, lokalnych środowiskach i w mediach.