OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU

I. PROJEKT

 1. Powyższa oferta i dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie dla KUPUJĄCEGO, którego dotyczą. Informacje w nich zawarte są poufne i zawierają dane stanowiące tajemnicę handlową. Udostępnienie ich osobą trzecim stanowi naruszenie prawa.
 2. Dołączony projekt stanowi własność intelektualną ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. Wykorzystywanie go bez zgody ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. lub kopiowanie jest niezgodne z prawem.
 3. ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do powyższej specyfikacji technicznej bez funkcjonalnej zmiany systemu w celu realizacji zadania.

II. DOSTAWA I ROZŁADUNEK

 1. Drogi dojazdowe do budynku o nawierzchni trwałej muszą być zbudowane w sposób umożliwiający dostarczenie przeznaczonych do montażu elementów bezpośrednio do miejsca montażu i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do rozładowania elementów z zachowaniem należytej staranności i przetransportowania ich do miejsca, w którym będzie prowadzony montaż.
 3. Zamawiający bierze odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie rozładunku, jak również na skutek niewłaściwego składowania rozładowanego materiału. Wyklucza się składowanie komponentów lub gotowych elementów na wolnym powietrzu. Rozładowane elementy powinny być składowane w suchym i bezpiecznym miejscu. Za miejsce rozładunku i montażu odpowiada Zamawiający.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do ochrony materiału dostarczonego na teren montażu w okresie wykonania zlecenia. ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody, jak również za utratę materiału pozostającego na terenie Zamawiającego.
 
III. MIEJSCE MONTAŻU

 1. Zamawiający ma obowiązek przygotowania miejsca montażu w sposób umożliwiający ekipie montażowej bezkolizyjne prowadzenie pracy, bezpośrednio po przybyciu na miejsce montażu. Strefa, w której będą prowadzone prace powinna być oznaczona i zostać wyłączona z normalnego użytkowania.
 2. Posadzka na której będą instalowanie przedmiotowe komponenty powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie równości nie powinno przekraczać +/- 10mm., względem punktu odniesienia zero. W razie nierówności przekraczających w/w wartości, konieczne jest użycie dodatkowych materiałów montażowych. Zostaną one zafakturowane klientowi. 
 3. Zamawiający zwalnia ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. z odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez mocowanie komponentów, jeśli wcześniej nie poinformowano ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. w formie pisemnej o przebiegających tam instalacjach elektrycznych, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, itp.
 4. Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne media, w tym dostawę energii elektrycznej 230/400V bezpośrednio w miejscu montażu, jak również dostęp do wody, właściwie oświetlenie. Wykorzystywanie wody i prądu oraz innych mediów jest bezpłatne. Do dyspozycji montażu muszą znajdować się urządzenia sanitarne, dostępne w trakcie pracy.
 5. Temperatura pracy w miejscu montażu powinna wynosić min. +5°C. Koszty montażowe nie obejmują montażu w pomieszczeniach typu chłodnia, mroźna chyba, że zostało to ustalone w ofercie.
 6. Wszelkie pozwolenia na budowę i jej legalizacja ( jeżeli taka jest konieczna), w tym inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa leżą w gestii Zamawiająceg

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Zamawiający zapewni od chwili dostawy na własny koszt pojemniki na odpady. Montażyści usuną pozostałe odpady, głównie opakowania ( folia, drewno, taśma metalowa i karton) do pojemników udostępnionych przez Zamawiającego. W przypadku niedochowania powyższych warunków ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. jest zwolniony z odpowiedzialności za pozostawione odpady.

V. MONTAŻ

 1. Zamawiający ma obowiązek bezpłatnej dostępności sprzętu do wykonywania montażu (wózki widłowe, platformy) dostosowane do przeprowadzenia prac montażowych (zgodnie z ustaleniami w ofercie), wysokość podnoszenia wózka zostanie podana przed rozpoczęciem montażu.
 2. Zamawiający ma obowiązek przeszkolenia ekipy montażowej pod względem obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego przepisów BHP.
 3. Należy wykluczyć utrudnienia w pracy, wynikające z jednoczesnego przebywania w obrębie miejsca montażu innych wykonawców.
 4. Jeżeli podczas montażu okaże się, że z winy Zamawiającego montaż nie może być wykonany lub zostanie przerwany, Zamawiający poniesie koszty dodatkowego przyjazdu ekipy montażowej.
 5. Po zakończeniu montażu pracownicy Wykonawcy usuną wszelkie odpady powstałe w trakcie montażu. Dodatkowe prace, związane z np. myciem podłoża nie związane w zakresie usługi.
 6. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia miejsca montażu również w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI MONTAŻU

 1. Konfiguracja, która stanowi przedmiot powyższej oferty, została obliczona na podstawie opisanych danych, dlatego też ani Zamawiający ani osoby trzecie nie mogą dokonywać modyfikacji instalacji, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o.
 2. Podczas obliczania ceny do oferty ANDRZEJEWSKI AiWP Sp. z o.o. opierało się na założeniu, że na miejscu możliwy będzie montaż, niezakłócony przez jakiekolwiek okoliczności. Wszelkie konieczne przerwy w montażu są płatne. Niezależnie od Dostawcy przestoje oraz przerwy w montażu, oraz usługi wykraczające poza zakres umowy, rozliczane są na podstawie zaświadczeń o ilości przepracowanych godzin oraz zużytych materiałów.
 3. Ponadto żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu, bądź za całkowite, bądź częściowe niewykonanie umowy, spowodowane wystąpieniem okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności i które wystąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiającej jej wykonanie w całości lub części, takich jak pożary, trzęsienia ziemi, wojna, powodzie, itp. W razie wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, Strona której taki przypadek dotyczy, zobowiązana jest zawiadomić natychmiast, nie później niż w terminie 24 godzin, drugą stronę na piśmie o takim zdarzeniu oraz podając rozsądne czynności celem uniknięcia skutków takiego zdarzenia. Wystąpienie okoliczności związanych z siłą wyższą nie może stanowić przyczynę uzasadnionej odmowy zapłaty wynagrodzenia za dostarczone elementy. Jeżeli jakiekolwiek okoliczności związane z wystąpieniem Siły Wyższej dotyczyć będą bezpośrednio zdolności strony do wypełnienia swoich obowiązków w odpowiednim czasie, czas określony na wypełnienie tychże obowiązków zostanie odpowiednio wydłużona o czas równy czasowi występowania okoliczności Siły Wyższej. Czas ten nie będzie traktowany jako opóźnienie w montażu.
 4. Prace montażowe zostaną przeprowadzone przez wykonawcę lub podwykonawcę wyłącznie na wymienionych powyższych warunkach, chyba że wszelkie odchylania od ustaleń zostały udokumentowane przez strony na piśmie. Jakiekolwiek odrębne warunki Zamawiającego są wiążące jedynie w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę.
 
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W chwili zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu montażu jest on zobowiązany do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego. Wszelkie uchybiania w zakresie dostarczonych elementów jak również ich montażu powinny zostać odnotowane w protokole, pod rygorem utraty prawa do późniejszego powoływania się na nie i nie mogą stanowić podstawy do odmowy zapłaty wynagrodzenia. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Zamawiającego, Dostawca upoważniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu i przesłania go do wiadomości Zamawiającego. Jednocześnie strony ustalają, iż rozpoczęcie eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby trzecie jest równoznaczne z bezusterkowym podpisaniem przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego.
 2. Dostawca pozostaje właścicielem całości towaru, będącego przedmiotem umowy, do czasu zapłaty całości wynagrodzenia. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się ustanowić stosowne zastrzeżenie prawa własności do instalacji przed wszelkimi swoimi wierzycielami. Aby mogło mieć to miejsce, Zamawiający gwarantuje, oraz zobowiązuje się w sposób wiarygodny poinformować jakichkolwiek wierzycieli, którzy chcą zająć przedmiot oferty lub jego część, o istnieniu zastrzeżenia na rzecz Dostawcy, oraz natychmiast poinformuje Dostawcę o zajęciu, lub próbie zajęcia, aby mogła podjąć wszelkie działania, do jakich jest uprawniona w świetle prawa.